Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Domaradzu.

 

 Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

- brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10 -02

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Sowa

E-mail: asowa1@onet.pl

 Telefon: 134347470

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Domaradz

Adres: 36-230 Domaradz 345

E-mail: gmina@domaradz.pl

Telefon: 134347041

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

2. W szkole jest winda.

3. Wejścia do toalet i same toalety  są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. W budynku szkoły brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.

5. Szkoła dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Autor: Alicja Sowa

© Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu

Projekt strony wykonał Paweł Sowa